🔐

rijkdom in je relatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijkdominjerelatie.nl

1. Definities

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie aangaat met Rijkdominjerelatie.nl.

Producten: alle digitale producten, online trainingen en cursussen die door Rijkdominjerelatie.nl worden aangeboden.

Diensten: alle activiteiten, zoals maar niet beperkt tot coaching en training, die voor de klant worden uitgevoerd als onderdeel van de aankoop van producten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rijkdominjerelatie.nl.

3. Totstandkoming Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestellingsbevestiging aan de klant is overhandigd per e-mail of via onze website.

4. Uitvoering van de Diensten

De uitvoering van de diensten zal geheel naar eigen inzicht en kennis van zaken door Rijkdominjerelatie.nl worden verricht, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

5. Prijzen en Betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Betalingen vinden direct online plaats. Een zakelijke of particuliere dienstverlening (coaching) factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6. Herroepingsrecht

De klant gaat ermee akkoord dat alle digitale producten en online diensten waarvoor de uitvoering begint met de nadrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en de klant erkent dat hij hiermee afstand doet van zijn herroepingsrecht zodra de levering van de dienst is begonnen.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de producten blijven behouden bij Rijkdominjerelatie.nl. De klant mag deze materialen niet kopiëren, wijzigen of verspreiden zonder toestemming van Rijkdominjerelatie.nl.

8. Aansprakelijkheid

Rijkdominjerelatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is ontstaan aan de zijde van de klant die direct of indirect het gevolg is van een handeling of nalatigheid door Rijkdominjerelatie.nl, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid.

9. Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rijkdominjerelatie.nl, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Rijkdominjerelatie.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven